13 kwietnia 2024 Imieniny: Przemysława, Hermenegildy, Marcina
Gmina Paprotnia

Kontakt


Paprotnia mapa

Pogoda

PAPROTNIA Pogoda

Zwierzę szuka domu

Wrota Mazowsza Portal Usług Elektronicznych

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Prawo miejscowe

Internetowy System Aktów Prawnyh

Lokalny Portal Mapowy

Lokalny portal mapowy

Wójt Gminy Paprotnia informuje, że w związku ze zmianą przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i  porządku w  gminach (t.j. Dz. U. 2019, poz. 2010), Rada Gminy Paprotnia dokonała zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Ustalono miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych:

15,00 zł miesięcznie od mieszkańca – stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi

30,00 zł miesięcznie od mieszkańca – stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w  sposób selektywny.

 

Uchwała przewiduje również zwolnienie w wysokości 40 % stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w  kompostowniku przydomowym.

NOWE STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OBOWIĄZUJĄ OD  1  KWIETNIA 2020 ROKU

 

Właściciel nieruchomości, który będzie zagospodarowywał bioodpady we własnym kompostowniku, powinien złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Urzędzie Gminy Paprotnia w  terminie od 1 kwietnia do 10 maja 2020 r., CO UPOWAŻNI GO DO SKORZYSTANIA Z 40% ZWOLNIENIA Z  OPŁATY MIESIĘCZNEJ.

 

Obowiązujący od 1 kwietnia 2020 roku, druk deklaracji oraz Regulamin utrzymania czystości i  porządku na terenie Gminy Paprotnia dostępny będzie w Urzędzie Gminy Paprotnia oraz na stronie internetowej: www.paprotnia.pl w zakładce utrzymanie porządku i czystości/Deklaracje

Opłatę za wywóz odpadów należy uiścić u Sołtysa lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Paprotnia: Bank Spółdzielczy w Siedlcach, Oddział w Paprotni

05  9194 0007 0070 0229 2000 0220

W terminach płatności:

I kwartał –   do 15 marca

II kwartał –  do 15 maja

III kwartał – do 15 września

IV kwartał – do 15 listopada

Właściciel nieruchomości ma obowiązek złożenia nowej deklaracji w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania. Zmiany deklaracji należy dokonywać za każdym razem w przypadku zmiany liczby osób zamieszkałych nieruchomość tj. narodziny dziecka, zgon, przeprowadzka, do 10- ego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w  którym nastąpiła zmiana.

DEKLARACJE – INFORMACJE:

tel: 25 631-21-10

ZASADY KOMPOSTOWANIA

 

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Paprotnia:

,, Dopuszcza się prowadzenie przez właścicieli nieruchomości na terenach o  zabudowie jednorodzinnej zagospodarowania we własnym zakresie bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach przydomowych.

Właściciel nieruchomości posiadający kompostownik przydomowy kompostuje bioodpady komunalne pochodzące z pielęgnacji ogrodu (  trawa, liście, drobne gałęzie ) i  odpady kuchenne wyłącznie pochodzenia roślinnego.

Zwalnia się w całości z obowiązku posiadania pojemnika lub worka na bioodpady pochodzenia roślinnego, w przypadku zadeklarowania przez właściciela nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w  kompostownikach przydomowych z wyjątkiem bioodpadów pochodzenia zwierzęcego.

Właściciele nieruchomości nie korzystający z kompostownika przekazują bioodpady podmiotowi uprawnionemu do odbierania odpadów komunalnych z  terenu Gminy.

Kompostownik powinien znajdować się w odległości nie mniejszej niż: 5 m od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, oraz 2 metry od granicy działki sąsiedniej i drogi ( ulicy ). Kompostownik nie może być położony w miejscu zalewanym przez wodę.

Kompostownik przydomowy, powinien mieć formę luźnej pryzmy lub być zabudowany ściankami ażurowymi typu drewno lub siatka itp. Podłoże pod kompostownikiem powinno być przepuszczalne, zapewniające swobodny odpływ nadmiaru wody i dostęp do resztek roślinnych pożytecznym mikroorganizmom.”


Rozmiar czcionki
Kontrast