30 maja 2024 Imieniny: Feliksa, Ferdynanda, Zdzisława
Gmina Paprotnia

Kontakt


Paprotnia mapa

Pogoda

PAPROTNIA Pogoda

Zwierzę szuka domu

Wrota Mazowsza Portal Usług Elektronicznych

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Prawo miejscowe

Internetowy System Aktów Prawnyh

Lokalny Portal Mapowy

Lokalny portal mapowy

Deklaracja dostępności strony internetowej Urzędu Gminy Paprotnia

Urząd Gminy Paprotnia zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.paprotnia.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2013-03-10

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-08-12

 

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

a)  niezgodność z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:

– niektóre treści nie są w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. tabele, wykresy, obrazki, elementy nawigacyjne, odnośniki, listy, formularze itp.),

– część dokumentów zamieszczonych na stronie jest nieprzeszukiwalna – są to np. skany dokumentów opublikowane przed dniem wejścia w życie w/w ustawy,

– nie wszystkie pliki do pobrania są opatrzone informacją o formacie i rozmiarze,

b) nieproporcjonalne obciążenie:

– nie dotyczy

c) treść nie wchodzi w zakres mających zastosowanie przepisów:

– mapy,

– multimedia opublikowane przed dniem 23 września 2020 r.,

– dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r., chyba że ich zawartość jest niezbędna do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego,

– treści będące w posiadaniu urzędu, które nie zostały wytworzone przez Urząd Gminy Paprotnialub na jego rzecz wytworzone albo przez urząd nabyte, albo których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której urząd nie jest uprawniony,

– treści prezentujące dzieła sztuki i zabytki w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730), materiały archiwalne w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r. poz. 553 i 730), muzealia w rozumieniu art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2018 r. poz. 720 i 1669) lub materiały biblioteczne w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2018 r. poz. 574 i 1669), których nie można przedstawić w sposób dostępny cyfrowo, gdyż utworzenie dostępnej cyfrowo prezentacji:

• wiązałoby się z utratą autentyczności powielanego elementu lub

• nie jest możliwe z przyczyn technicznych lub

• wiązałoby się z poniesieniem nadmiernych kosztów;

– treści niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego oraz nieuaktualniane lub niepoddawane po dniu 23 września 2019 r. przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo na zmianie sposobu publikowania informacji.

 

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 7 września 2020 r.na podstawie samooceny opartej na treści standardu WCAG 2.1 oraz z wykorzystaniem darmowych walidatorów WCAG dostępnych online.

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu 07-09-2020 r.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku wystąpienia problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobą wyznaczoną do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej drogą elektroniczną na adres email:  ug@paprotnia.pl, poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą na ePUAP:  /d83li7yb2v/SkrytkaESP lub pisemnie na adres urzędu:

Urząd Gminy Paprotnia
ul. 3 Maja 2
08-107 Paprotnia
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Kontaktować się można także telefonicznie pod numerem +48 25 63 121 10.

 

Każdy ma prawo wystąpić do Urzędu Gminy Paprotnia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej lub elementu strony internetowej zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U.2019.848 z dnia 2019.05.08). Zapewnienie przedmiotowej dostępności cyfrowej następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej nie będzie możliwe w w/w terminie to urząd niezwłocznie powiadomi osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w którym zapewni dostępność cyfrową wskazanej strony internetowej lub elementu strony internetowej, jednak nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.Podmiot publiczny odmawia zapewnienia dostępności cyfrowej elementu strony internetowej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.

W przypadku gdy urząd nie będzie w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej zgodnie z żądaniem, to niezwłocznie powiadomi osobę występującą z żądaniem o przyczynach braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu i wskaże alternatywny sposób dostępu do tego elementu.

 

Postępowanie odwoławcze

 

W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub wskazanego elementu strony internetowej, wskazanych w żądaniu albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, osoba ta ma prawo do złożenia do podmiotu publicznego skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.

Skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich

 

Informacja o dostępności architektonicznej siedziby Urzędu Gminy Paprotnia dla osób niepełnosprawnych

Budynek Urzędu Gminy Paprotnia pozwala na dostęp osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich jedynie na poziomie parteru.

Do wejścia prowadzą schody, obiekt jest też wyposażony w podjazd dla osób niepełnosprawnych, dostępny z poziomu chodnika.

W budynku nie występują inne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, nie ma windy.

W obiekcie nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych, lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie ma też możliwości skorzystania
z tłumacza języka migowego na miejscu, lub online.

Do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem


Raport o stanie zapewniania dostępności Urzędu Gminy Paprotnia wg. stanu na dzień 01.01.2021 r.

 

 

 

 

 

 

 

 


Rozmiar czcionki
Kontrast