21 lipca 2024 Imieniny: Daniela, Dalidy, Benedykta
Gmina Paprotnia

Kontakt


Paprotnia mapa

Pogoda

PAPROTNIA Pogoda

Zwierzę szuka domu

Wrota Mazowsza Portal Usług Elektronicznych

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Prawo miejscowe

Internetowy System Aktów Prawnyh

Lokalny Portal Mapowy

Lokalny portal mapowy

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz.1469), , gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków i kontrolować częstotliwość i sposób ich opróżniania.

Właściciele nieruchomości, których budynki nie zostały podłączone do kanalizacji sanitarnej mają obowiązek:

gromadzenia nieczystości ciekłych w szczelnych zbiornikach bezodpływowych lub osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków,

posiadać umowę na wywóz nieczystości ciekłych z firmą posiadającą odpowiednie zezwolenie oraz dowody uiszczania opłat za te usługi.

W związku z powyższym każdy właściciel nieruchomości na terenie gminy Paprotnia wyposażonej w zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków ma obowiązek dokonać zgłoszenia do gminnej ewidencji .

Druk  formularzu dostępny jest:  w Urzędzie Gminy Paprotnia (pokój nr 4) oraz na stronie internetowej gminy: https://paprotnia.pl/nieczystosci-plynne/

 

Zgłoszenia do w/w ewidencji prosimy dokonać do 29 grudnia 2023 roku.

 

Zgłoszenie można złożyć:

w wersji papierowej w sekretariacie Urzędu Gminy w  Paprotni

drogą pocztową na adres Urząd Gminy Paprotnia, ul. 3 Maja 2, 08-107 Paprotnia

w formie elektronicznej przesyłając wypełniony druk na adres e-mail: ug@paprotnia.pl

w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP; W przypadku przekazania zgłoszenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej, prosimy o opatrzenie dokumentu kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnienie z wykorzystaniem profilu zaufanego.

 

Lista przedsiębiorców posiadających zezwolenie w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych : https://gminapaprotnia.bip.gov.pl/nieczystosci-plynne/lista-przedsiebiorcow-posiadajacych-zezwolenie-w-zakresie-oprozniania-zbiornikow-bezodplywowych-i-transportu-nieczystosci-cieklych-na-terenie-gminy-paprotnia.html


Rozmiar czcionki
Kontrast