13 kwietnia 2024 Imieniny: Przemysława, Hermenegildy, Marcina
Gmina Paprotnia

Kontakt


Paprotnia mapa

Pogoda

PAPROTNIA Pogoda

Zwierzę szuka domu

Wrota Mazowsza Portal Usług Elektronicznych

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Prawo miejscowe

Internetowy System Aktów Prawnyh

Lokalny Portal Mapowy

Lokalny portal mapowy

Wójt Gminy Paprotnia informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem  nr 39 Wojewody Mazowieckiego z dnia 5 listopada 2021 r.  w sprawie zwalczania  na terenie powiatu siedleckiego oraz sokołowskiego teren Gminy Paprotnia został objęty:
– obszarem zapowietrzonym tj. miejscowości: Strusy, Rzeszotków, Uziębły;
– obszarem zagrożonym tj. miejscowości: Kobylany-Kozy, Czarnoty, Nasiłów, Skwierczyn Lacki, Kaliski, Paprotnia, Łozy, Łęczycki, Pliszki, Grabowiec, Podawce, Pluty, Koryciany, Krynki, Hołubla, Stasin,

Na obszarze zapowietrzonym, nakazuje się:

-trzymanie ptaków oddzielnie od innych zwierząt;

-zapewnienie dodatkowego nadzoru w celu zidentyfikowania dalszego rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) do zakładów, poprzez niezwłoczne informowanie właściwego miejscowo, powiatowego lekarza weterynarii o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych w zakładach;

-zastosowanie odpowiednich środków dezynfekujących przy wejściach i wyjściach z zakładu;

Z zastosowanie odpowiednich środków bioasekuracji w odniesieniu do wszystkich osób mających styczność z ptakami utrzymywanymi bądź wszystkich osób wchodzących do zakładu lub opuszczających go, a także w odniesieniu do środków transportu, aby zapobiec ryzyku rozprzestrzenienia się wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) poprzez:

-wykorzystywanie do przemieszczania ptaków utrzymywanych oraz produktów z tych ptaków w obrębie i z obszaru zapowietrzonego oraz przez taki obszar środków transportu skonstruowanych i utrzymywanych w sposób zapobiegający wszelkim przeciekom lub ucieczkom zwierząt, produktów lub wszelkich elementów stanowiących zagrożenie dla zdrowia zwierząt,

-niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych, innych środków transportu wjeżdżających do zakładów lub z niego wyjeżdżających oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków,

-stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do zakładów lub z niego wychodzące, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków;

–  utrzymywanie ptaków w zamknięciu

-Prowadzenie ewidencji:

* wszystkich osób odwiedzających zakład i aktualizowanie jej oraz udostępnianie jej właściwemu miejscowo powiatowemu lekarzowi weterynarii na jego wniosek,

* czyszczenia i odkażania środków transportu, o których mowa w pkt 4 w lit. a;

– niezwłoczne usunięcie zwłok drobiu lub innych ptaków poprzez unieszkodliwianie całych ciał lub części martwych lub uśmierconych ptaków zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1069/2009”;

 

Na obszarze zapowietrzonym zakazuje się:

-przemieszczania z zakładów i do zakładów ptaków;

-odnowy populacji ptaków łownych;

-organizowania wystaw, targów, pokazów i innych zgromadzeń ptaków, w tym ich pozyskiwania i rozpowszechniania;

-przemieszczania jaj wylęgowych z zakładów;

-przemieszczania świeżego mięsa i podrobów z ptaków, pochodzącego od ptaków utrzymywanych i ptaków dzikich z rzeźni lub zakładów obróbki dziczyzny;

-przemieszczania produktów mięsnych uzyskanych ze świeżego mięsa ptaków z zakładu;

-przemieszczania jaj do spożycia przez ludzi z zakładów;

-przemieszczania z zakładów produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego pochodzących od lub z ptaków utrzymywanych, z wyjątkiem całych ciał martwych zwierząt lub części ich ciał.

 

Na obszarze zagrożonym, nakazuje się:

-trzymanie ptaków oddzielnie od innych zwierząt;

– zapewnienie dodatkowego nadzoru w celu zidentyfikowania dalszego rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) do zakładów, poprzez niezwłoczne informowanie właściwego miejscowo, powiatowego lekarza weterynarii o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych w zakładach;

– zastosowanie odpowiednich środków dezynfekujących przy wejściach i wyjściach z zakładu;

– zastosowanie odpowiednich środków bioasekuracji w odniesieniu do wszystkich osób mających styczność ze ptakami utrzymywanymi bądź wszystkich osób wchodzących do zakładu lub opuszczających go, a także w odniesieniu do środków transportu, aby zapobiec ryzyku rozprzestrzenienia się wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) poprzez:

* wykorzystywanie do przemieszczania ptaków utrzymywanych oraz produktów z tych ptaków w obrębie i z obszaru zagrożonego oraz przez taki obszar środków transportu skonstruowanych i utrzymywanych w sposób zapobiegający wszelkim przeciekom lub ucieczkom zwierząt, produktów lub wszelkich elementów stanowiących zagrożenie dla zdrowia zwierząt,

* niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych, innych środków transportu wjeżdżających do zakładu lub z niego wyjeżdżających oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków,

*stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do zakładu lub z niego wychodzące, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków;

– prowadzenie ewidencji:

*wszystkich osób odwiedzających zakład i aktualizowanie jej, oraz udostępnianie jej właściwemu miejscowo powiatowemu lekarzowi weterynarii na jego wniosek,

*czyszczenia i odkażania środków transportu, o których mowa w pkt 4 w lit. a;

-niezwłoczne usunięcie zwłok drobiu lub innych ptaków poprzez unieszkodliwianie całych ciał lub części martwych lub uśmierconych ptaków zgodnie z przepisami rozporządzenia nr 1069/2009;

– utrzymywanie ptaków w zamknięciu.

 

Na obszarze zagrożonym, zakazuje się:

-przemieszczania z zakładów i do zakładów ptaków;

– odnowy populacji ptaków łownych;

– organizowania wystaw, targów, pokazów i innych zgromadzeń ptaków, w tym ich pozyskiwania i rozpowszechniania;

– przemieszczania jaj wylęgowych z zakładów;

-przemieszczania świeżego mięsa i podrobów z ptaków, pochodzącego od ptaków utrzymywanych i ptaków dzikich z rzeźni lub zakładów obróbki dziczyzny;

– przemieszczania produktów mięsnych uzyskanych ze świeżego mięsa ptaków z zakładu;

– przemieszczania jaj do spożycia przez ludzi z zakładów;

– przemieszczania z zakładów produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego pochodzących od lub z ptaków utrzymywanych,  z wyjątkiem całych ciał martwych zwierząt lub części ich ciał.

 

Wyżej wymienione  nakazy i zakazy obowiązują wszystkich mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na wskazanym obszarze.

W związku z powyższym Wójt Gminy Paprotnia prosi o dostosowanie się to ww. nakazów oraz zakazów w celu uniknięcia rozpowszechniania się choroby na dalszy obszary.

 

 

Rozporządzenie_nr_39

 

 


Rozmiar czcionki
Kontrast