13 kwietnia 2024 Imieniny: Przemysława, Hermenegildy, Marcina
Gmina Paprotnia

Kontakt


Paprotnia mapa

Pogoda

PAPROTNIA Pogoda

Zwierzę szuka domu

Wrota Mazowsza Portal Usług Elektronicznych

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Prawo miejscowe

Internetowy System Aktów Prawnyh

Lokalny Portal Mapowy

Lokalny portal mapowy

Wójt Gminy Paprotnia informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem  nr 19 Wojewody Mazowieckiego z dnia 24  czerwca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu żuromińskiego, mławskiego, płockiego, gostynińskiego, płońskiego, sierpeckiego, węgrowskiego, ciechanowskiego, sokołowskiego, przasnyskiego, siedleckiego oraz makowskiego  teren Gminy Paprotnia został objęty:
obszarem zagrożonym tj. miejscowości: Czarnoty, Grabowiec, Hołubla, Kaliski, Kobylany Kozy, Krynki, Nasiłów, Paprotnia, Pluty, Podawce, Skwierczyn Lacki, Stasin, Strusy, Uziębły, Rzeszotków.

 

Na obszarze zagrożonym transport zwierząt i produktów przez obszar jest realizowany:

1) bez zatrzymywania lub rozładunku na obszarze objętym ograniczeniami;

2) w pierwszej kolejności z wykorzystaniem głównych autostrad lub głównych połączeń kolejowych oraz

3)   unikając przejazdu w pobliżu zakładów, w których utrzymywane są ptaki.

 

Na obszarze zagrożonym:

Nakazuje się wprowadzić dodatkowe środki bezpieczeństwa biologicznego polegające na niezwłocznym przeprowadzeniu dodatkowej dezynfekcji zakładu, w którym utrzymywane są ptaki, środkiem dezynfekcyjnym figurującym w rejestrze preparatów biobójczych stosowanym zgodnie z instrukcjami zawartymi w kartach charakterystyki środka, który może być stosowany w obecności zwierząt, z których lub od których pozyskuje się produkty pochodzenia zwierzęcego.

Dezynfekcja dotyczyć ma w szczególności:

1) budynków, w których utrzymywany jest drób, w tym ich powierzchni zewnętrznej i wewnętrznych pomieszczeń ze szczególnym uwzględnieniem wszelkich otworów wentylacyjnych;

2) dróg wewnętrznych na terenie zakładu;

3) sprzętu, urządzeń oraz przedmiotów używanych przy utrzymywaniu drobiu.

Dezynfekcja w przypadku podmiotu utrzymującego kury nioski w kurniku z taśmociągiem do przesyłu jaj musi być przeprowadzona po opróżnieniu taśmociągu z jaj.

Dokument potwierdzający przeprowadzenie dezynfekcji jest przechowywany przez podmiot utrzymujący drób do czasu zniesienia obszaru zagrożonego.

Nakazuje się wszystkim podmiotom posiadającym drób niezwłoczne zabezpieczenie nawozów naturalnych gromadzonych na polach i w otoczeniu budynków gospodarskich poprzez ich nakrycie folią zabezpieczającą przed dostępem dzikiego ptactwa.

-Nakazuje się podmiotom utrzymującym drób na użytkach rolnych przeprowadzenie – tam gdzie jest to możliwe, wapnowania gleby przy użyciu nawozowego tlenku wapnia w ilości zgodnej z ogólnie przyjętymi zasadami agrotechniki i dobrej praktyki rolniczej.

W przypadku rozrzucania przez posiadaczy utrzymujących drób na użytki rolne nawozów naturalnych nakazuje równoczesne z rozrzucaniem zabezpieczenie ich poprzez wykonanie orki głębokiej przykrywającej całość rozrzucanego nawozu naturalnego.

Nakazuje się na gruntach rolnych przeprowadzenie zespołu uprawek zmierzających do przykrycia resztek pożniwnych z ubiegłego roku agrotechnicznego

Rozporządzenie_nr_19.pdf


Rozmiar czcionki
Kontrast